රූප ප්‍රමාණ වෙනස් කිරීම

ආරක්ෂාකාරී, නොමිලේ සහ පහසු රූප ප්‍රමාණ වෙනස් කිරීම

රූප ප්‍රමාණ වෙනස් කරන්නේ කෙසේද

1. රූපයක් උඩුගත කිරීම සඳහා ඉහළ බොත්තම ක්ලික් කරන්න, නැතහොත් ඇදගෙන ගොස් රූපයක් උඩුගත කරන්න.

2. නව පළල සහ උස ඇතුළත් කරන්න.

3. ප්‍රමාණ වෙනස් කළ රූපය බාගත කිරීමට බාගත කිරීමේ බොත්තම ක්ලික් කරන්න.

රූප ප්‍රමාණ වෙනස් කිරීම භාවිතා කරන්නේ ඇයි

1. ආරක්ෂිත, සියලු මෙහෙයුම් ස්ථානීයව සිදු කරන අතර අපගේ සේවාදායකයන් මත ගබඩා නොකරයි

2. වේගවත්, තත්පර කිහිපයක් තුළ රූප ප්‍රමාණ වෙනස් කිරීම සම්පූර්ණ කළ හැකිය

3. සරල, ඔබේ රූපය උඩුගත කර අවසන් කිරීමට ඉලක්ක ප්‍රමාණය ඇතුළත් කරන්න

4. නොමිලේ, ඔබට අපගේ සේවාව නොමිලේ භාවිතා කළ හැකිය

5. තත්ත්වය, අපගේ රූප ප්‍රමාණ වෙනස් කිරීමේ මෙවලම විශිෂ්ටතම රූප තත්ත්වය සහතික කරයි

6. ලියාපදිංචි වීම අවශ්‍ය නොවේ, ලියාපදිංචි වීමකින් තොරව ඔබට අපගේ ඔන්ලයින් රූප ප්‍රමාණ වෙනස් කිරීමේ මෙවලම භාවිතා කළ හැකිය

රූප ප්‍රමාණ වෙනස් කිරීම රූප කැපීම සඳහා සහාය දක්වයි

ඔබට රූපයේ අනුපාතය පවත්වා ගෙන, පසුව රූපය පරිමාණ කර එය සුරැකීමට පෙර සුදුසු ස්ථානයට ඇදගෙන යා හැකිය.

ඔබට රූපයේ අනුපාතය ද වෙනස් කළ හැකි අතර, පසුව රූපය පරිමාණ කර, එය සුදුසු ස්ථානයට අදින්න, සුරකින්න ක්ලික් කරන්න.