නොමිලේ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් පෝස්ට් ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීම

රූප ප්‍රමාණය: 1080 x 1080

නොමිලේ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් පෝස්ට් ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීම - අපගේ නොමිලේ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් පෝස්ට් ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීම සමඟ ඔබේ රූප ප්‍රයත්නය කරන්න. ඔබේ රූපය ඇදගෙන එන්න, ඔබේ අවශ්‍යතාවයන්ට අනුව සකසන්න, උඩුගත කරන්න. කිහිපයක් ක්ලික් කිරීමෙන්, ඔබේ රූපය නිපැයුම් සහිතව බාගත කිරීමට සූදානම්. ඉක්මන්, පහසු සහ කාර්යක්ෂම - ඉන්ස්ටග්‍රෑම් පෝස්ට් සෑදීමේ අද්විතීය විසඳුම

ඉන්ස්ටග්‍රෑම් පෝස්ට් ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීමේ පියවර

පියවර 1: ඔබේ රූපය උඩුගත කරන්න

රූපයක් උඩුගත කිරීමට ඉහත බොත්තම ක්ලික් කරන්න, හෝ රූපයක් ඇදගෙන උඩුගත කරන්න.

පියවර 2: ස්වයංක්‍රීය ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීම

අපගේ මෙවලම ඉන්ස්ටග්‍රෑම් පෝස්ට් සඳහා නිපැයුම් සහිතව 1080x1080 පික්සල්වලට ස්වයංක්‍රීයව ප්‍රමාණය වෙනස් කරයි.

පියවර 3: බාගත කරන්න

රූපය ප්‍රමාණය වෙනස් කළ පසු, ඔබේ නව ප්‍රමාණය වෙනස් කළ රූපය සුළුවෙන් බාගත කරන්න

මේ නොමිලේ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් පෝස්ට් ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීම භාවිතා කරන්නේ ඇයි

1. ආරක්ෂිත, සියලු ක්‍රියාවලි ස්ථානීයව සිදු කරන ලදී සහ අපගේ සේවාදායකයන් මත සුරක්ෂිත නොකරයි

2. ඉක්මන්, ඔබට කිහිප තත්පරකින් රූප ප්‍රමාණ පරිවර්තනය සම්පූර්ණ කළ හැක

3. සරල, ඔබේ රූපය උඩුගත කර ඉලක්ක ප්‍රමාණය ඇතුළත් කර සම්පූර්ණ කරන්න

4. නොමිලේ, ඔබට අපගේ සේවාව නොමිලේ භාවිතා කළ හැක

5. තත්ත්වය, අපගේ රූප ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීමේ මෙවලම හොඳම රූප තත්ත්වය සහතික කරයි

6. ලියාපදිංචි වීම අවශ්‍ය නැත, ඔබට ලියාපදිංචි නොවී අපගේ ඔන්ලයින් රූප ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීමේ මෙවලම භාවිතා කළ හැක

ඉන්ස්ටග්‍රෑම් පෝස්ට් කොම්ප්‍රෙස් කළ හැකිද?

ඔව්, ඔබට අපගේ නොමිලේ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් පෝස්ට් ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීම භාවිතයෙන් ඉන්ස්ටග්‍රෑම් පෝස්ට් කොම්ප්‍රෙස් කළ හැක. ඔබේ රූපය උඩුගත කරන්න, සහ අපගේ මෙවලම ස්වයංක්‍රීයව නිපැයුම් සහිතව එය කොම්ප්‍රෙස් කරයි

ඉන්ස්ටග්‍රෑම් පෝස්ට් සඳහා නිර්දේශිත ප්‍රමාණය කුමක්ද?

ඉන්ස්ටග්‍රෑම් පෝස්ට් සඳහා නිර්දේශිත ප්‍රමාණය වන්නේ 1080x1080 පික්සල්වලටයි.

ඉන්ස්ටග්‍රෑම් පෝස්ට් ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීමෙන් තත්ත්වය අඩු වේද?

ඉන්ස්ටග්‍රෑම් පෝස්ට් ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීමෙන් තත්ත්වය අඩු නොවේ. අපගේ මෙවලම ඔබේ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් පෝස්ට් සඳහා හොඳම තත්ත්වය සහතික කරයි.